Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden
 
Door deze website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden of privacyverklaring, dient u geen gebruik te maken van deze website.
auteursrechten en intellectueel eigendom: De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op de website berusten bij De Haan adviseur respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze website.

Toegestaan gebruik:
Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen gebruik, tenzij in de website uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is wel toegestaan de op de website weergegeven uitkomsten van de RisicoClassificatie- en ontwerpmodules te kopiëren en te gebruiken voor het doel waarvoor zij bestemd zijn. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Haan adviseur het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken.

Aansprakelijkheid (disclaimer):
De informatie op deze website is van algemene aard en wordt met zorg door De Haan adviseur samengesteld en onderhouden. De Haan adviseur kan geen garantie geven dat de informatie volledig en juist is. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig of persoonlijk advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies toch van de op deze website geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
De op deze website aangeboden informatie wordt verstrekt "zoals zij is" en De Haan adviseur kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. De Haan adviseur is voorts in geen geval aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de website.

De website van De Haan adviseur bevat links naar websites van derden waarover De Haan adviseur geen zeggenschap heeft. De Haan adviseur doet geen controles omtrent het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid omtrent de inhoud.

Privacy statement:
Tenzij anders op de website en in de privacyverklaring is aangegeven, zullen de persoonlijke gegevens die u op de website invult uitsluitend worden gebruikt voor de gebruikelijke taken en werkzaamheden van De Haan adviseur. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven, tenzij het verband houdt met de taken en werkzaamheden van De Haan adviseur.

Cookies:
Het beleid van de Haan adviseur is om geen gebruik te maken van Cookies.

Toepasselijk recht:
De Haan adviseur is een privé rechtspersoon naar Nederlands recht. Door uw bezoek van de website van De Haan adviseur gaat u akkoord met de toepassing van Nederlands recht en met de beoordeling van opmerkingen, klachten en dergelijke over deze website door rechters in Nederland.

Wijziging gebruiksvoorwaarden:
De Haan adviseur behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden eenzijdig aan te wijzigen. Uw gebruik van de website na wijziging van de gebruiksvoorwaarden betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.
De gebruikersvoorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 1 december 2022.

Beveiligde pagina's:
De hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing, voor zover daarvan hierna niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. De informatie op het hier bedoelde website-onderdeel is toegankelijk voor rechthebbenden die na registratie een bevestiging van De Haan adviseur hebben ontvangen. Het is verstandig om het wachtwoord zorgvuldig te bewaren, op een niet voor de hand liggende plek. Eigen wachtwoord moet geheim worden gehouden. De rechthebbende met een wachtwoord garandeert aan De Haan adviseur dat zijn/haar wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt. De rechthebbende moet, bij een vermoeden dat het wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, het wachtwoord zelf wijzigen. Het wachtwoord is geldig tot 12 maanden na de bevestiging van activering voor toegang tot de beveiligde pagina. Na deze periode ontvangt u een verzoek voor continuering van uw account

Indien u na deze periode opnieuw gebruik wilt maken van de beveiligde pagina's dient u de factuur van € 145,00 (incl. BTW) te betalen op rekening IBAN: NL52RABO0128944226 ten name van P. de Haan.

Rechthebbenden met een wachtwoord kunnen gratis gebruik maken van de mogelijkheid tot publicatie van een korte bedrijfspresentatie onder Bedrijven in beeld.

Voor aanmelden zie Inloggen.