Nieuws

Rectificatie artikel 1.1.2 in BORG-B en BORG-E

 - Nieuws
Het CCV heeft een correctie aangebracht in artikel 1.1.2 van de certificatieschema's BORG-B en BORG-E

De tekst bij de publicatie was:
Het BORG-E bedrijf moet voor het geleverde werk het BORG certificaat afgegeven. Ook als het geleverde werk in opdracht van de klant aan een andere dan de geconstateerde risicoklasse voldoet. De wijziging op het geconstateerde risico moet zijn vastgelegd in het beveiligingsplan.

Nieuwe tekst:
Het BORG-E bedrijf moet, indien mogelijk, voor het geleverde werk het BORG certificaat afgegeven. Ook als het geleverde werk in opdracht van de klant aan een andere dan de geconstateerde risicoklasse voldoet. De wijziging op het geconstateerde risico moet zijn vastgelegd in het beveiligingsplan.
BORG-B 3.0 inclusief correctie artikel 1.1.2
BORG-E 3.0 inclusief correctie artikel 1.1.2

Nieuwe versies van de BORG-B en BORG-E certificatieschema's

 - Nieuws
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de nieuwe BORG-schema's voor bouwkundige beveiliging (BORG-B) en elektronische beveiliging (BORG-E) gepubliceerd. De schema?s zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van vele deskundigen en in nauwe samenwerking met belanghebbende partijen.

De BORG-schema's bieden duidelijke richtlijnen en standaarden voor de installatie en het onderhoud van bouwkundige en elektronische beveiliging, waardoor een hoog niveau van veiligheid en kwaliteit wordt gegarandeerd.
BORG-E versie 3.0
BORG-B versie 3.0
aanvullende informatie over BORG versies 3.0

BORG-A

 - Nieuws
Onafhankelijk keurmerk voor goed beveiligingsplan tegen inbraak
01-09-2023

Lange tijd werd achter de schermen door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw keurmerk: BORG-A. De A staat voor advies. Na diverse pilots en praktijkproeven bij beveiligingsbedrijven is het certificatieschema gereed voor publicatie.
Onafhankelijk keurmerk
Certificatieschema BORG-A

Certificatieafspraken BORG-E en BORG-B

 - Nieuws
Nieuwe certificatie-afspraken BORG over safes en kluizen
26-06-2023

De Commissie van Belanghebbenden Inbraakpreventie heeft op 15 juni 2023 positief advies gegeven over drie nieuwe certificatie-afspraken voor BORG. Zo worden safes en kluizen toegevoegd als compartimenterende en meeneembeperkende maatregel aan BORG-B en BORG-E. Dit biedt de mogelijkheid om BORG-certificaten af te geven met minder zware bouwkundige maatregelen.

De ontwerpmodules op de beveiligde pagina in deze website zijn aangepast met de mutaties zoals genoemd in de certificatie-afspraak 2023-07
certificatie-afspraken 2023
certificatie-afspraken in de ontwerpmodule
aanvullende informatie certificatie-afspraak 2023-07.pdf

Nieuw keurmerk beveiliging bedrijfspand

 - Nieuws
In maart dit jaar startte het CCV met een nieuw deskundigenpanel BORG. Dit panel is verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van de keurmerken BORG-B en BORG-E. Het CCV verwacht begin 2024 nieuwe versies van de keurmerken BORG-B en BORG-E te publiceren.

Daarnaast buigt een aparte werkgroep zich over de ontwikkeling van het nieuwe schema BORG-A. Dit nieuwe keurmerk richt zich enkel op het opstellen van een goed beveiligingsplan, waarbij het draait om de samenhang van de beveiligingsmaatregelen.
Techniek Nederland gaat deelnemen in de Commissie van Belanghebbenden Inbraakpreventie en daarnaast leden afvaardigen voor het deskundigenpanel BORG en het werkteam BORG-A.
Bron: Het CCV

BORG-A versus VEB 4 High Risk regeling, nu maar hopen dat deze nieuwe regelingen inhoudelijk elkaar niet tegenspreken.

De naam spreekt voor zich. De VEB 4 High Risk is (wordt) ontwikkeld voor het beoordelen van de risico's in het hoge segment. In het hoge segment worden er naast gecertificeerde producten ook gebruik gemaakt van producten op basis beveiligend vermogen en/of gelijkwaardigheid.
Hier vindt bij voorkeur altijd overleg plaats met de eisende partij, daar waar afgeweken wordt van de VRKI.
bron: de VEB
BORG certificatie schema's
VEB 4 kwaliteitsregelingen

Certificatieafspraak BORG BK1

 - Nieuws
Certificatieafspraak BORG-BK1 is op 18 april 2023 gepubliceerd op de website van het CCV:
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft in overleg met de certificatie-instellingen besloten dat afgifte van BORG-certificaten met BK1 alleen toegestaan is wanneer dit gecombineerd wordt met compartimenterende en/of meeneembeperkende maatregelen.
de certificatieafspraak

Beveiliging vraagt altijd Maatwerk

 - Nieuws
Steeds minder inbraken, toch geven we miljoenen uit aan beveiliging.
Mensen willen dat veilige gevoel van vroeger terug". Met slogans als deze prijzen beveiligingsbedrijven hun dure systemen aan. En met succes. De technische beveiligingssector groeit als kool, terwijl inbraakcijfers al jaren dalen. Is een duur beveiligingssysteem een garantie om inbraak te voorkomen?

Bron: Jelmer Jansma verslaggever Nieuwsuur
publicatie in nieuwsuur
Ga voor de echte vakman
Bepaal de juiste combinatie van de beveiligingsmaatregelen

Het beveiligingsplan

 - Nieuws
De ontwerpmodule bevat de mogelijkheid de concept beveiligingsplannen voor de ontwerper en opdrachtgever te produceren.
De VRKI 2.0 deel B stelt in artikel 1.1 de eisen waaraan een beveiligingsplan moet voldoen.
o.a.:
- Projectnummer en datum van het beveiligingsplan;
- Een verwijzing naar het intake-document (kenmerk en datum).
De verwijzing naar het intake-document met datum opmaak stond nog niet in een concept beveiligingsplan.
Deze gegevens zijn alsnog toegevoegd.
Net als het intake-document bevat het beveiligingsplan nu ook een datum opmaak.
De datum in het ontwerp beveiligingsplan kan afwijken van de datum opmaak Intakedocument.
Dit kan omdat het beveiligingsplan ook kan worden opgemaakt op een later moment (bijvoorbeeld nadat het intake-document akkoord is bevonden door de opdrachtgever en - indien van toepassing - door de verzekeraar.


Onderhoudsverplichtingen

 - Nieuws
Wat bij Onderhoud van belang is, is door wijzigingen in de regelgeving niet altijd even duidelijk.
Relevant en maatgevend is wat u daarover in uw onderhoudscontract met de opdrachtgever hebt omschreven.

op 1 mei 2022 is een nieuwe versie (3.0) van document 002079 met de Voorschriften voor beheer en onderhoud alarmapparatuur gepubliceerd.
Technische beveiligingsbedrijven kunnen vanaf die datum gebruik maken van de nieuwe voorschriften. Er is een overgangsregeling tot 1 november 2022. Na deze datum kunnen de oude voorschriften niet meer worden gebruikt.

In 2019 is een werkgroep opgericht met daarin specialisten van Techniek Nederland, de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven en Kiwa R2B. De werkgroep heeft in overleg met de belanghebbenden een nieuw document opgesteld, waarin rekening is gehouden met nieuwe technologische ontwikkelingen. De Voorschriften voor beheer en onderhoud alarmapparatuur vormen een aanvulling op de bestaande vakkennis van de installateur.
Onderhoudsverplichtingen
Voorschriften beheer en onderhoud alarmapparatuur

De nieuwe VEB 4 Kwaliteitsregeling

 - Nieuws
Op 1 april 2022 is de nieuwe en verbeterde opvolger van de VEB 3 Kwaliteitsregeling van kracht geworden.
De VEB 4 bestaat uit twee delen:

De kwaliteitsregeling VEB 4 Algemeen, die geldt als de paraplu voor de onderliggende erkenningsregelingen;
De erkenningsregeling VEB 4 Inbraak VRKI.

zie voor voor de kwaliteits- en erkenningsregelingen: tabblad documenten
De nieuwe VEB 4 kwaliteitsregeling

VEB erkend Brand Installatiebedrijf

 - Nieuws
VEB LANCEERT NIEUWE KWALITEITSREGELING BRANDMELDINSTALLATIES
10 augustus 2021
De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) constateerde niet alleen onvrede in de markt over de regeling voor brandmeldinstallaties, ook blijkt brandveiligheid in sommige gevallen schijnveiligheid te zijn. Hier moest iets aan gedaan worden en dus riep de vereniging een nieuwe kwaliteitsregeling voor brandmeldinstallaties in het leven, conform de NEN 2535.
VEB 4 Brand Kwaliteitsregeling
BRKI Brand Risico Klassen Indeling
Achtergrond Brand regelingen

Overvalalarm: eerst checken, dan politie!

 - Nieuws
Werkwijze overvalalarm wijzigt 1 Juli 2021 | Stappenplan voor de beveiligingsinstallateur
Inleiding:
Bedrijven en particulieren rekenen dagelijks op de inzet van politie. Zo ook als er sprake is van een overval. De overvaldrukknop behoort tot de groep van elektronische alarmen. Met een overvaldrukknop is de eigenaar/gebruiker in staat een 'stil' alarm af te geven, waarna het protocol overvalalarm in werking treedt. De overvaldrukknop wordt altijd door menselijk handelen geactiveerd.

Cijfers tonen aan dat 99% van de overvalmeldingen achteraf nodeloos blijken te zijn. De inzet van politie blijkt daarmee een onevenredig zware belasting van politie-inzet. Bij een dreigende overvalsituatie reageert de politie altijd met 2 politieauto?s. Politie-inzet van 4 mensen die elders ingezet had kunnen worden.

De werkwijze rond de overvaldrukknop gaat daarom m.i.v. 1 juli 2021 veranderen.
bron: VEB
wat betekent dit voor de beveiligingsinstallateur
wat betekent dit voor de klant

Pentest

 - Nieuws
Keurmerk Pentesten
Een pentest leidt tot maatregelen die de kwetsbaarheid van een digitaal systeem verminderen. De uitvoering van pentesten moet deskundig gebeuren. Overheid en private partijen hebben behoefte aan geborgde kwaliteit van pentesten. Deze borging is mogelijk met dienstcertificatie van pentesten.

Cybercriminelen zijn tegenwoordig vooral uit op het verkrijgen van toegang tot bedrijfsnetwerken en het verkopen van die toegang aan derden. Uit de lijst van meest gedetecteerde malware-families, blijkt dat het aantal aanvallen met malvertising en scareware stijgt. Die vormen van malware maken gebruik van social engineering-technieken om mensen te misleiden en bang te maken.
CCV-Certificatieschema Cybersecurity Pentesten
https://hetccv.nl/nieuws/eerste-certificaat-ccv-keurmerk-pentesten-uitgereikt/

17 mei 2021 Online ID-app beschikbaar

 - Nieuws
In mei 2020 introduceerden wij een Windowsversie van de ID-app met een installatieprogramma.
Niet alle aanmelders maken hiervan gebruik omdat het bestand.exe niet is, kan of mag worden geÔnstalleerd.
Er is nu een online versie van de ID-app beschikbaar.

De ID-app is geschikt gemaakt voor ontwerpers van bedrijven die zijn of worden gecertificeerd conform de nieuwe certificatieschema's BORG-E en BORG-B.
Artikel 3.2.6.1 BEVEILIGINGSPLAN EN INTAKEDOCUMENT
Voorafgaand aan het leveren van de alarminstallatie moeten de afspraken tussen het BORG bedrijf en de afnemer schriftelijk zijn vastgelegd. Deze afspraken moeten minimaal de leveringsomvang (waar wordt wat beveiligd) en het hierbij te hanteren niveau van elektronische inbraakbeveiliging omvatten. De gewenste beveiligingsmaatregelen moeten worden bepaald met de VRKI 2.0.

Stap 1 in het proces is het invullen van het Intakedocument. Hiervoor is een handige ID-app ontwikkeld.
Gebruik van de ID-app is kosteloos.
Stap 2 is het ontwerpen van een compleet beveiligingsplan. Hiervoor zijn de ontwerpmodules op de beveiligde pagina van deze website beschikbaar.
U kunt hiervoor een account aanmelden.
aanmelden online ID-app
aanmelden account ontwerpmodule

Bericht van Kiwa FSS - Kiwa NCP - Kiwa R2B 29 april 2021

 - Nieuws
Harmonisatieafspraken BORG-B en BORG-E gepubliceerd

Per 1 april heeft het CCV nieuwe harmonisatieafspraken gepubliceerd die van toepassing zijn op de CCV-Certificatieschema's BORG-B en BORG-E.
Voor de volgende onderwerpen zijn nieuwe harmonisatieafspraken opgenomen:

Afgifte certificaat
Akoestische alarmgevers
Kwalificatie TBV / TBMB
PartiŽle beveiliging
Tevens is in het document harmonisatieafspraken nu aangegeven op welk BORG-schema de betreffende harmonisatieafspraak van toepassing is.

De genoemde vermelding bij PartiŽle beveiliging op het certificaat (laagste risicoklasse) is - naar mijn inzicht - niet juist. In de ontwerpmodule VRKI 2.0 versie 2021 wordt uitgegaan van de hoogste risicoklasse zoals in de VRKI 2.0 artikel 1.1 Definities in deel A en B is omschreven. Zie de opmerking die ik heb verzonden naar het CvB van het CCV.
PartiŽle beveiliging

Digitale veiligheid

 - Nieuws
Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid
De Risicoklassenindeling voor Digitale Veiligheid is een risicoclassificatiemodel voor het midden- en kleinbedrijf. Aan de hand van 11 vragen wordt een inschatting gemaakt hoe groot het risico is op een cyberincident. Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse (1 t/m 4) je onderneming valt en welke maatregelen er genomen moeten worden om je digitale veiligheid op orde te hebben.

Benieuwd in welke risicoklasse jouw onderneming ingedeeld wordt? Doorloop in enkele minuten deze gratis tool en ontvang meteen een handige inventarisatie van beveiligingsmaatregelen.

Wees wijs en geeft ook je vakbekwaamheid prijs
check je risicoklasse
je vakbewaamheid

Installatievoorschriften voor alarmapparatuur

 - Nieuws
Op 1 december is een nieuwe versie van de installatievoorschriften voor alarmapparatuur gepubliceerd.
Technische beveiligingsbedrijven kunnen vanaf 1 december 2020 gebruik maken van de nieuwe installatievoorschriften voor alarmapparatuur. Er zal een overgangsregeling gelden tot 1 juni 2021. Na deze datum kunnen de oude installatievoorschriften niet meer worden gebruikt.

In 2019 is een werkgroep opgericht met daarin specialisten van Techniek Nederland, de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven en Kiwa R2B. De werkgroep heeft in overleg met de belanghebbenden een nieuw document opgesteld, waarin rekening is gehouden met nieuwe technologische ontwikkelingen. De installatievoorschriften vormen een aanvulling op de bestaande vakkennis van de installateur.
document 002080 versie 3

Harmonisatie afspraken BORG en VRKI

 - Nieuws
10 januari 2020: Het CCV en de Certificatie-instellingen hebben harmonisatie afspraken gepubliceerd.
Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de Borgregeling en de onderliggende VRKI.

Met name de afspraak over her-certificatie en de beveiliging van het eigen bedrijfspand is nader toegelicht.
harmonisatie afspraken

Productenlijst digitaal met zoekfunctie

 - Nieuws
Zoek snel en gemakkelijk
Om het voor ontwerpers van bouwkundige beveiliging een stuk makkelijker te maken, heeft het PKVW de productenlijst gedigitaliseerd. Nu kun je online je favoriete merken vinden en op typenummer zoeken of het product voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk. Hoeveel SKG-sterren heeft het? Is dit meerpuntsslot geschikt voor een schuifdeur?
https://productenlijst.politiekeurmerk.nl/

Handleidingen PKVW 2020 Bestaande bouw en nieuwbouw uitgebracht

 - Nieuws
Veilig wonen wordt vanaf nu nog eenvoudiger. Met de vernieuwde handleidingen Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Bestaande Bouw en Nieuwbouw komt het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) tegemoet aan de roep uit de praktijk om meer gebruiksgemak. Bouwers en beveiligingsexperts zien nu in één oogopslag wat er nodig is om woningen en wooncomplexen te beveiligen volgens de PKVW-eisen.
De focus ligt in de nieuwe PKVW-handleidingen op leesbaarheid en gebruiksgemak. ‚??We merkten dat bouwend Nederland in de praktijk vastliep op de vaak onnodig ingewikkelde omschrijving van de PKVW-eisen‚??‚??, zegt PKVW-adviseur Susanne Schat. ‚??De meeste PKVW-eisen zelf staan nog steeds als een huis overeind.‚??‚??
De nieuwe handleidingen, die de bestaande handboeken uit 2015 vervangen, geven een beknopter overzicht van de PKVW-eisen voor woningen. De W2, W3, W4 eisen en de bijlage bereikbaarheid zijn ook van toepassing voor het niveau BK2 in de VRKI 2.0
Handleiding PKVW 2020 bestaande bouw
Handleiding PKVW 2020 nieuwbouw

Gewijzigd certificatieschema Particuliere Alarmcentrales gepubliceerd

 - Nieuws
Per 1 april 2019 is de gewijzigde Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (RPBR) van kracht. Hierbij moeten Videotoezichtcentrales (VTC‚??s) voldoen aan de eisen voor Particuliere Alarmcentrales (PAC), namelijk een vergunning op basis van het CCV-certificaat Particuliere Alarmcentrales.
Naar aanleiding van deze wijziging is het certificatieschema Particuliere Alarmcentrales aangepast. Op 1 juli 2019 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) het gewijzigde certificatieschema PAC gepubliceerd. De wijzigingen in versie 3.0 zijn zo minimaal mogelijk gehouden, passend bij de wijzigingen in de RPBR. Voor Videotoezichtcentrales worden eisen gesteld aan de control room.

Het certificatieschema voorziet in deelcertificatie: Particuliere Alarmcentrales en/of Videotoezichtcentrales.
PAC schema 3.0
Relevant voor installateurs van CCTV

WAAR VINDEN WE DE VAKMAN?

 - Nieuws
De VEB Erkende Beveiligingsbedrijven die vakmanschap hoog in het vaandel hebben staan en aan de strenge VEB kwaliteitseisen inclusief de VRKI voldoen, zijn te vinden op de website veiligheid-via-de-vakman.

BORG bedrijven die alle deskundigheid in huis hebben om aan de eisen in de certificatieschema's voor brandbeveiliging en/of criminaliteitspreventie te voldoen, zijn vanaf nu te vinden op de nieuwe en overzichtelijke webpagina van het CCV: Vakman.
Deze vermelding is de vervanging van preventiecertificaat.nl.
open de webpagina van het CCV
open de webpagina van de VEB

Vacatures en sollicitaties

 - Nieuws
Om de vraag en het aanbod van personeel op elkaar af te stemmen is een rubriek toegevoegd aan het menu in de website:
- Vacatures
Kies de rubriek en volg de aanwijzingen.
Bedrijven met een actief account kunnen vacatures plaatsen via de beveiligde pagina.
Module voor onderhoud

 - Nieuws
Deze module onderhoud- en servicecontracten is op verzoek van een aantal accounts toegevoegd aan de beveiligde pagina van deze website.
Het doel van deze module is om het proces rond het uitvoeren van onderhoud te ondersteunen.
Wij hebben een verzoek aan onze accounts:
Wilt u zo vriendelijk zijn om van de inhoud van deze nieuwe module kennis te nemen.
Het is nog een "draft" versie en horen graag of er verbeterpunten kunnen worden doorgevoerd.
open de module
gebruikersinstructie

Handreiking IP-alarmoverdracht

 - Nieuws
Het blijft voor veel beveiligingsinstallateurs een hoofdpijndossier: IP. Maar er valt nauwelijks nog aan te ontkomen. Klanten stappen massaal over op IP en het zal steeds moeilijker worden ze te overtuigen van de noodzaak van een antieke PSTN-verbinding over te gaan naar IP.
IP is echter geen kwestie van een ander kabeltje. Er komen nieuwe technieken, maar ook nieuwe risico's bij kijken. Om installateurs te helpen bij de overstap heeft de VEB een 'Handreiking IP-alarmoverdracht'uitgebracht. Deze verschaft basiskennis die nodig is om met IP-technologie te gaan werken.
open de handreiking

Camera in beeld

 - Nieuws
Oproep van de Politie
Veel ondernemers gebruiken camera's voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera's. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera's aanwezig zijn en wat zij "zien", maakt de politie gebruik van een databank, genaamd "Camera in Beeld". Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera's bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.
Meer informatie

Ontwerpmodule videosystemen

 - Nieuws
Naast de bekende RC-modules voor inbraakbeveiliging is er nu ook een ontwerpmodule voor videosystemen met keuzeopties o.a. bouwplaatsbeveiliging.
Met deze zeer uitgebreide module kunt u videosystemen ontwerpen die aan de hedendaagse kwaliteitseisen voldoen.
De module produceert:
- objectomschrijving - doel van de beveiliging
- programma van eisen - met o.a. zichtvelden van de camera's
- cameraplan voor de ontwerper - tot 16 camera's
- detailontwerp voor de opdrachtgever - offerteprogramma
- rapport van oplevering - certificaat of kwaliteitsverklaring
- referentie documenten - projectenbeheer
- zes voorbeeldprojecten

Onderscheidend vermogen en professionele uitstraling naar uw opdrachtgevers.
Open de module
Gebruikersinformatie

Examens inbraakbeveiliging Kenteq overgegaan naar CIBV

 - Nieuws
CIBV Certificatie Instelling voor Beveiliging & Veiligheid
Examens inbraakbeveiliging
Sinds 2010 is CIBV een exameninstelling op het gebied van beveiliging.

Vanaf 2016 is ons examenpakket uitgebreid met:
? MBV Theorie (Monteur Beveiliginginstallaties)
? MBV Praktijk (Monteur Beveiliginginstallaties)
? TBV Deel 1 (Theorie) (Technicus Beveiliginginstallaties)
? TBV Deel 2 (Case) (Technicus Beveiliginginstallaties)
? TBMB Theorie (Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging)
? TBMB Praktijk (Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging)
? Installatiedeskundige Camerasystemen (CCTV)
? Projecteringsdeskundige Camerasystemen Theorie (CCTV)
? Projecteringsdeskundige Camerasystemen Praktijk (CCTV)

zie ook het register vakbekwaamheid in het menu op de website van CIBV
examens inbraakbeveiliging
overzicht examens 2016

Offerteprogramma.

 - Nieuws
Aan de RC-modules is een eenvoudig offerteprogramma toegevoegd.
U kunt hiermee een offerte produceren voor de ontwerper, voor de opdrachtgever, een opdrachtbevestiging inclusief onderhoudscontract en een lijst met componenten voor de werkvoorbereiding.
Dit offerteprogramma is - op de beveiligde pagina - ook beschikbaar zonder gebruik te maken van de RC-modules.
https://dehaanadviseur.nl/pdf_beheerd//gebruikersinformatie_offerte.pdf

Wat de beveiligingsinstallateur zou moeten weten over IPv6

 - Nieuws

In de rubriek Info ICT en AoIP is hoofdstuk 8 beschikbaar.
In dit hoofdstuk vindt u op hoofdlijnen (60) items die bij IPv6 van toepassing zijn.

Info ICT